Categoria Cedola - sottostante Eni (13)


isin nome sottostante emittente strike scadenza
IT0005377335  EQUITY PROTECTION CON CEDOLA  Eni Banca Akros 14,666 16/07/2024
XS1793742930  ATHENA PREMIUM  Eni Bnp Paribas 16,31 31/07/2023
XS1878450177  ATHENA DOUBLE RELAX DOUBLE CHANCE  Eni Bnp Paribas 14,44 30/06/2023
XS1964180241  ATHENA DOUBLE RELAX  Eni Bnp Paribas 14,338 31/07/2023
XS1988393887  CASH COLLECT AUTOCALLABLE  Eni Bnp Paribas 14,414 31/07/2023
XS2007893691  ATHENA DOUBLE CHANCE DOUBLE RELAX  Eni Bnp Paribas 14,044 20/09/2023
DE000DC42819  PHOENIX MEMORY  Eni Deutsche Bank 14,466 04/07/2024
GB00BGDFX156  PHOENIX MEMORY  Eni Goldman Sachs 15,362 06/11/2023
IT0005314494  CASH COLLECT PROTECTION  Eni Unicredit 14,02 23/12/2024
IT0005349045  CASH COLLECT PROTECTION  Eni Unicredit 14,216 28/11/2025
IT0005353260  CASH COLLECT PROTETTO  Eni Unicredit 13,826 29/12/2025
IT0005378051  CASH COLLECT PROTETTO  Eni Unicredit 14,102 11/03/2027
IT0005379612  CASH COLLECT PROTETTO  Eni Unicredit 13,102 16/02/2027