Categoria Cedola - sottostante Eurostoxx Banks (43)


isin nome sottostante emittente strike scadenza
IT0005262305  TARGET CEDOLA  Eurostoxx Banks Banca Akros (Banca Aletti) 131,16 17/06/2022
IT0005274631  TARGET CEDOLA  Eurostoxx Banks Banca Akros (Banca Aletti) 137,06 15/07/2022
NL0012324248  DOUBLE CASH COLLECT  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 143,04 26/01/2021
XS1489558830  ATHENA PREMIUM PLUS  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 127,21 31/03/2021
XS1512138980  ATHENA DOUBLE RELAX  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 134,19 31/05/2021
XS1660410314  PHOENIX MEMORY  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 132,05 23/11/2020
XS1700156224  PHOENIX MEMORY  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 132,08 23/02/2021
XS1713612221  PHOENIX  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 138,4 16/02/2021
XS1713613039  PHOENIX MEMORY  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 134,17 02/03/2021
XS1720454567  PHOENIX MEMORY  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 134,11 12/03/2021
XS1781177933  COUPON LOCKER  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 124,41 05/06/2023
XS1964161704  PHOENIX MEMORY  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 86,4 27/06/2024
XS1996480395  FIXED CASH COLLECT  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 90,29 01/08/2022
XS1273326063  PHOENIX MEMORY  Eurostoxx Banks Citigroup 87,48 12/07/2023
XS1242234828  PHOENIX MEMORY  Eurostoxx Banks Deutsche Bank 135,53 03/11/2022
XS1443625949  PHOENIX  Eurostoxx Banks Deutsche Bank 134,63 31/08/2021
XS1690745937  PHOENIX MEMORY  Eurostoxx Banks Deutsche Bank 105,14 24/08/2023
XS1747507421  PHOENIX MEMORY  Eurostoxx Banks Deutsche Bank 93,55 06/02/2024
GB00BFTLWG88  PHOENIX MEMORY  Eurostoxx Banks Goldman Sachs 131,58 02/05/2023
DE000MS0GW65  PHOENIX MEMORY  Eurostoxx Banks Morgan Stanley 83,4 04/10/2022