Categoria Cedola - sottostante Eni (44)


isin nome sottostante emittente strike scadenza
IT0005377335  EQUITY PROTECTION CON CEDOLA  Eni Banca Akros (Banca Aletti) 14,666 16/07/2024
XS1793726909  ATHENA RELAX FAST  Eni Bnp Paribas 16,2 29/07/2022
XS1793742930  ATHENA PREMIUM  Eni Bnp Paribas 16,31 31/07/2023
XS1850614691  ATHENA PLUS  Eni Bnp Paribas 15,71 18/10/2022
XS1878450177  ATHENA DOUBLE RELAX DOUBLE CHANCE  Eni Bnp Paribas 14,44 30/06/2023
XS1964167818  PHOENIX MEMORY  Eni Bnp Paribas 14,606 13/07/2021
XS1964180241  ATHENA DOUBLE RELAX  Eni Bnp Paribas 14,338 31/07/2023
XS1977448395  ATHENA PREMIUM  Eni Bnp Paribas 14,22 25/07/2022
XS1988393887  CASH COLLECT AUTOCALLABLE  Eni Bnp Paribas 14,414 31/07/2023
XS2007893691  ATHENA DOUBLE CHANCE DOUBLE RELAX  Eni Bnp Paribas 14,044 20/09/2023
XS2013011734  PHOENIX MEMORY  Eni Bnp Paribas 13,98 08/10/2021
XS2019029755  PHOENIX MEMORY  Eni Bnp Paribas 13,682 25/10/2021
XS2020233479  PHOENIX MEMORY  Eni Bnp Paribas 13,838 22/10/2021
DE000DC42819  PHOENIX MEMORY  Eni Deutsche Bank 14,466 04/07/2024
GB00BFKLPL30  PHOENIX MEMORY  Eni Goldman Sachs 15,094 05/06/2023
GB00BGDFX156  PHOENIX MEMORY  Eni Goldman Sachs 15,362 06/11/2023
GB00BHMVK761  FIXED CASH COLLECT  Eni Goldman Sachs 14,604 16/11/2020
JE00BGBBB666  PHOENIX MEMORY  Eni Goldman Sachs 14,054 04/10/2021
JE00BGBBBK09  PHOENIX  Eni Goldman Sachs 15,754 29/03/2023
DE000MS0GV17  CASH COLLECT PROTECTION  Eni Morgan Stanley 16,2 30/04/2021