Categoria Capitale Protetto - sottostante Eurostoxx 50 (72)


isin nome sottostante emittente strike scadenza
IT0005085177  BORSA PROTETTA  Eurostoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 3599 21/02/2020
IT0005123747  TARGET CEDOLA  Eurostoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 3219,07 21/08/2020
IT0005127425  BORSA PROTETTA CON CAP  Eurostoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 3100,67 30/09/2020
IT0005137556  TARGET CEDOLA  Eurostoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 3418,23 15/10/2021
IT0005144966  TARGET CEDOLA  Eurostoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 3213,01 21/12/2020
IT0005158651  TARGET CEDOLA  Eurostoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 2820,24 18/02/2022
IT0005364481  EQUITY PROTECTION CEDOLA  Eurostoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 3351,71 15/03/2024
IT0005162240  TARGET CEDOLA  Eurostoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 2945,75 28/02/2020
IT0005175754  TARGET CEDOLA  Eurostoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 2956,71 14/04/2022
IT0005176430  BORSA PROTETTA CON CAP  Eurostoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 2956,71 11/05/2021
IT0005202129  TARGET CEDOLA  Eurostoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 2864,74 23/06/2023
IT0005312043  BORSA PROTETTA  Eurostoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 3582,21 09/12/2022
IT0005331423  BORSA PROTETTA CON CEDOLA  Eurostoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 3592,18 19/05/2023
IT0005240301  EQUITY PROTECTION CAP  Eurostoxx 50 Banca IMI 3384,71 03/03/2023
IT0005240301  EQUITY PROTECTION CAP  Eurostoxx 50 Banca IMI 3384,71 03/03/2023
IT0005244121  DIGITAL  Eurostoxx 50 Banca IMI 3437,14 29/03/2021
IT0005274169  DIGITAL  Eurostoxx 50 Banca IMI 3470,077 31/07/2023
IT0005281917  DIGITAL  Eurostoxx 50 Banca IMI 3555,17 27/09/2024
IT0005322638  DIGITAL  Eurostoxx 50 Banca IMI 3453,39 28/02/2025
XS1984953015  DIGITAL  Eurostoxx 50 Banca IMI 3298,797 29/05/2026