Categoria Capitale Protetto - sottostante Eurostoxx Oil & Gas (2)


isin nome sottostante emittente strike scadenza
IT0004924426  TARGET CEDOLA  Eurostoxx Oil & Gas Banca Akros (Banca Aletti) 292,31 04/07/2019
XS1311312323  DIGITAL  Eurostoxx Oil & Gas Banca IMI 304,006 30/11/2021