Categoria Cedola - sottostante Eurostoxx 50 (93)


isin nome sottostante emittente strike scadenza
IT0005040545  COUPON PREMIUM  Eurostoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 3172,63 23/08/2019
IT0005065898  COUPON PREMIUM  Eurostoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 3250,93 15/11/2019
IT0005120560  COUPON PREMIUM  Eurostoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 3586,67 17/07/2020
IT0005108102  COUPON PREMIUM  Eurostoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 3569,24 15/05/2020
IT0005123747  TARGET CEDOLA  Eurostoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 3219,07 21/08/2020
IT0005137556  TARGET CEDOLA  Eurostoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 3418,23 15/10/2021
IT0005158651  TARGET CEDOLA  Eurostoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 2820,24 18/02/2022
IT0005162240  TARGET CEDOLA  Eurostoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 2945,75 28/02/2020
IT0005144966  TARGET CEDOLA  Eurostoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 3213,01 21/12/2020
IT0005175754  TARGET CEDOLA  Eurostoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 2956,71 14/04/2022
IT0005202129  TARGET CEDOLA  Eurostoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 2864,74 23/06/2023
IT0005210205  COUPON PREMIUM  Eurostoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 3023,13 20/08/2021
IT0005216194  COUPON PREMIUM  Eurostoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 3055,25 15/10/2021
IT0005220592  COUPON PREMIUM  Eurostoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 3100,76 06/12/2019
IT0005221673  AUTOCALLABLE STEP PLUS  Eurostoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 3269,51 17/12/2021
IT0005218570  AUTOCALLABLE STEP  Eurostoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 3051,61 19/11/2021
IT0005245623  AUTOCALLABLE STEP  Eurostoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 3500,93 18/03/2022
IT0005274623  AUTOCALLABLE STEP  Eurostoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 3449,488 15/07/2022
IT0005262297  AUTOCALLABLE STEP  Eurostoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 3441,88 17/06/2022
IT0005331423  BORSA PROTETTA CON CEDOLA  Eurostoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 3592,18 19/05/2023