Categoria Cedola - sottostante Nokia (4)


isin nome sottostante emittente strike scadenza
XS1127307293  ATHENA DOUBLE RELAX DOUBLE CHANCE  Nokia Bnp Paribas 6,68259 02/05/2019
NL0012164859  DOUBLE CASH COLLECT  Nokia Bnp Paribas 5,675 11/05/2020
NL0012165070  CASH COLLECT  Nokia Bnp Paribas 5,735 27/05/2019
IT0005311979  DOUBLE BONUS CAP  Nokia Banca IMI 4,204 11/11/2019