Categoria Cedola - sottostante Eurostoxx Banks (30)


isin nome sottostante emittente strike scadenza
XS1521055928  BONUS CAP PLUS  Eurostoxx Banks Banca IMI 118,7667 29/12/2020
XS1777975027  BONUS PLUS  Eurostoxx Banks Banca IMI 124,846 29/03/2022
IT0005333783  BONUS PLUS  Eurostoxx Banks Banca IMI 109,946 29/06/2022
XS1828133386  BONUS PLUS  Eurostoxx Banks Mediobanca 110,45 06/07/2023
XS1488339828  DIGITAL  Eurostoxx Banks Banca IMI 96,34 19/10/2020
IT0005274631  TARGET CEDOLA  Eurostoxx Banks Banca Akros (Banca Aletti) 137,06 15/07/2022
IT0005262305  TARGET CEDOLA  Eurostoxx Banks Banca Akros (Banca Aletti) 131,16 17/06/2022
XS1322537652  DIGITAL  Eurostoxx Banks Banca IMI 125,936 31/12/2021
NL0012324214  DOUBLE CASH COLLECT  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 143,04 26/01/2021
NL0012324248  DOUBLE CASH COLLECT  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 143,04 26/01/2021
XS1742893958  EXPRESS PLUS  Eurostoxx Banks Banca IMI 140,704 31/01/2022
XS1713612221  PHOENIX  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 138,4 16/02/2021
XS1713622964  PHOENIX  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 136,13 12/02/2021
XS1700156224  PHOENIX MEMORY  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 132,08 23/02/2021
XS1713613039  PHOENIX MEMORY  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 134,17 02/03/2021
XS1720454567  PHOENIX MEMORY  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 134,11 12/03/2021
XS1787114823  PHOENIX  Eurostoxx Banks Mediobanca 130,79 19/03/2021
XS1787115390  PHOENIX  Eurostoxx Banks Mediobanca 129,882 23/09/2019
XS1443625949  PHOENIX  Eurostoxx Banks Deutsche Bank 134,63 31/08/2021
XS1127306485  ATHENA PREMIUM  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 154,27 30/05/2019