Categoria Cedola - sottostante Eurostoxx Banks (47)


isin nome sottostante emittente strike scadenza
IT0005245615  COUPON PREMIUM  Eurostoxx Banks Banca Akros (Banca Aletti) 127,52 20/03/2020
IT0005274631  TARGET CEDOLA  Eurostoxx Banks Banca Akros (Banca Aletti) 137,06 15/07/2022
IT0005262305  TARGET CEDOLA  Eurostoxx Banks Banca Akros (Banca Aletti) 131,16 17/06/2022
XS1322537652  DIGITAL  Eurostoxx Banks Banca IMI 125,936 31/12/2021
XS1488339828  DIGITAL  Eurostoxx Banks Banca IMI 96,34 19/10/2020
XS1521055928  BONUS CAP PLUS  Eurostoxx Banks Banca IMI 118,7667 29/12/2020
XS1742893958  EXPRESS PLUS  Eurostoxx Banks Banca IMI 140,704 31/01/2022
XS1777975027  BONUS PLUS  Eurostoxx Banks Banca IMI 124,846 29/03/2022
IT0005333783  BONUS PLUS  Eurostoxx Banks Banca IMI 109,946 29/06/2022
IT0005344426  BONUS CAP PLUS  Eurostoxx Banks Banca IMI 107,732 28/09/2022
XS1914902074  BONUS CAP PLUS  Eurostoxx Banks Banca IMI 86,314 30/12/2022
IT0005364176  BONUS PLUS  Eurostoxx Banks Banca IMI 94,216 29/03/2023
XS1390424171  BONUS CAP PLUS  Eurostoxx Banks Banca IMI 108,0633 04/05/2020
XS1885371465  ATHENA DOUBLE RELAX DOUBLE CHANCE  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 94,12 28/02/2023
XS1489558830  ATHENA PREMIUM PLUS  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 127,21 31/03/2021
XS1512138980  ATHENA DOUBLE RELAX  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 134,19 31/05/2021
XS1628335611  PHOENIX  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 136,808 09/10/2020
XS1660410314  PHOENIX MEMORY  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 132,05 23/11/2020
XS1816850348  ATHENA PREMIUM  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 111,74 28/09/2020
XS1781177933  COUPON LOCKER  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 121,41 05/06/2023